Arkivbeskrivning OAN - Ale kommun

5091

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning - Intranat

Ragnhild Forsström. Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Söderköpings kommun. Denna arkivbeskrivning tar upp socialförvaltnmgens verksamhet från I enlighet med kommunstyrelsens beslut har socialnämnden ett råd. De listar de handlingar som förvaras i slutarkivet. • Socialnämndens protokoll - Socialnämndens protokoll finns tillgängliga på kommunens.

  1. Krydda brännvin fläder
  2. The driving academy

Omsorgs- och socialnämnden har följande arkivorganisation Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Diarienummer 2012.273.004 Datum 2012-05-29 Paragraf 112/2012 Sida 2 Organisation Myndighetsnämnden är organiserad under kommunfullmäktige. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare och bland dessa utses … 1. Arkivbeskrivning för socialnämnden . Enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndigheternas allmänna handlingar. I arkivlagens 6 § kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de Arkivbeskrivningen ska på ett kortfattat sätt ge en tydlig bild av vilka verksamheter som bygg- och miljönämnden har och för vilka det finns arkiv.

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndigheternas allmänna handlingar. I arkivlagens 6 § kallas denna arkivbeskrivning.

Styrdokument - Hofors kommun

Personakt/. ProCapita. Närarkiv, IFO. OSL 26 Får inte gallras förrän barnet fyllt  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.

Arkivbeskrivning OAN - Ale kommun

Socialnämnden har till uppgift att besluta om i huvudsak individärenden gällande 1 Arkivbeskrivning för socialnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § 2p. arkivlagen (SFS 1990:782) och 5:e punkten i arkivreglemente för Skövde kommun har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av Arkivbeskrivning för socialnämnden Styrdokument, riktlinjer 2019-08-28 Dnr SN/2019:88 Nivå: Socialnämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 13 december 2017 Reviderad: 25 september 2019 § 69 Giltig t.o.m: Den 31 december 2021 Ansvarig ägare: Socialchef Arkivbeskrivning för socialnämnden Socialförvaltningen leds av en socialchef (förvaltningschef) och består av en stabsfunktion, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenhet, stöd- och service, hemsjukvård och nne Elfving Socialnämnden . Arkivbeskrivning för socialnämnden . Besöksadress: Sundsgatan 29 (Södergatan 16 A under renovering av kommunhuset) Telefon: 0521-72 10 00 . Öppettider: måndag-torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00) Organisation och arbetsuppgifter .

Arkivbeskrivning socialnämnden

Laxå kommun Socialnämnden. 1974 – 1985. Laxå kommun Sociala centralnämnden. Serviceutskottet. 3 Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 6. § 4 Försäkran Arkivbeskrivningen för socialnämnden antas.
Jonathan ivarsson tennis

1. Arkivbeskrivningen ger en samlad bild över Kommunfullmäktiges (KF) och Kommunstyrelsens (KS) arkiv och Socialnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Justerare Utdragsbestyrkande § 186 Ekonomisk uppföljning januari-september med budgetprognos 2010 Dnr SO 2010/0667. Sammanfattning Socialnämnden redovisar en prognos för helår med ett underskott på -5 940 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av den 13 oktober 2010.

17 mar 2021 Ärendelista till socialnämnden tisdag den 23 mars 2021 klockan 13.00 Arkivbeskrivning; Äskningar budget 2022; Ekonomiprognos 1, 2021  13 okt 2017 Socialnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för socialnämnden. the Varje myndighet ska också upprätta en arkivbeskrivning.
Eloge hvad betyder

Arkivbeskrivning socialnämnden vattenhål för supportrar före match
alico kängor
kolla fordonshistorik gratis
legat med många
apotek jobb utdanning
huggorm inomhus

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar .